Allmänna Villkor

Registrering av handelskammaren 74252461

Korrespondens:

Global Webshops bv

Adress Gravin Juliana van Stolberglaan 31
A0030
2263AB Leidschendam
Nederländerna

Momsnummer: NL859825814B01

Artikel 1 – Allmänt

Det rättsliga förhållandet mellan Global Webshops bv som handlar under Safelyoninternet.shop, (nedan kallat “SOI”), med sitt registrerade kontor på Calle Tejeros 4, Malaga, Spanien. Registrerad hos den holländska handelskammaren under nummer 74252461, och kunden regleras av dessa allmänna villkor, de specifika villkoren (inklusive licensvillkor), beställningsformuläret, i SOI:er och eventuella särskilda villkor (hädanefter kollektivt kallas “avtalet”). Avtalet upphäver och ersätter alla skriftliga eller muntliga kontrakt, förslag och åtaganden som rör samma ämne och som skulle föregå datumet för detta avtal. Avtalet har företräde framför kundens allmänna och/eller andra villkor, även om dessa bestämmer att de är de enda. Avvikelser från avtalet är endast möjliga med föregående skriftligt medgivande från SOI förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna i avtalet. Ändrade bestämmelser publiceras alltid skriftligen via SOI:s webbplats och är tillämpliga på de avtal som finns vid tidpunkten för ändringen. Om kunden inte samtycker till ändringen har kunden rätt att skriftligen och kostnadsfritt säga upp Avtalet inom 1 (en) månad efter ändringen.

Artikel 2 – Produkter

SOI:s prestanda är avsett att tillhandahålla information till kunden via pappersbärare, elektroniska bärare, Internet eller någon annan operatör eller att göra programvara och alla tillhörande tjänster tillgängliga. Nedan benämns föreställningarna gemensamt som “Produkterna”. SOI kommer inte att kunna tillhandahålla någon information för produkter som hänför sig till den senaste utvecklingen i vissa frågor för vilka ingen ny information finns tillgänglig (t.ex. eftersom inga juridiska förändringar har skett med avseende på ämnet). Detta fritar dock inte kunden från sina betalningsförpliktelser. Om inte annat avtalats accepterar kunden att Produkterna är standardprodukter som inte har skapats specifikt för kundens behov. Följaktligen accepterar kunden att SOI inte lämnar någon garanti och tar inget ansvar med avseende på Produkternas förmåga att möta kundens specifika behov. SOI vidtar alla rimliga åtgärder för att förse kunden med Produkter som är så fullständiga och korrekta som möjligt, men utan någon garanti i detta avseende.

Artikel 3 – Ångerrätt vid onlineköp

Om kunden gör ett köp på distans via SOI webshop har han rätt att ångra köpet inom perioden av 14 (fjorton) dagar från och med dagen efter mottagandet av kunden eller av denne utsedd tredje part. motivering. Om beställningen består av flera produkter med olika leveranstider, börjar löptiden dagen efter mottagandet av den sista produkten i beställningen.

Om kunden vill åberopa sin ångerrätt ska denne skriftligen anmäla detta till SOI via info@Safelyoninternet.shop inom den angivna fristen. Så snart som möjligt och senast 14 (fjorton) dagar efter utövande av ångerrätten returnerar kunden produkten (inklusive eventuella tillbehör), i originalförpackning och i originalskick, till SOI. Fraktkostnaderna står kunden för. SOI kommer att bekräfta mottagandet av produkten till kunden och återbetala eller kreditera beloppet (som är priset på produkten och eventuella leveranskostnader) inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet.

Under ångerfristen kommer kunden endast att packa upp och använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion samt för att inspektera produkten, som kunden skulle göra i en fysisk butik. Kunden är ansvarig för eventuell värdeförlust på produkten till följd av användningen av produkten som faller utanför denna beskrivning.

Ångerrätten gäller inte vid onlineköp av programvara av professionella kunder.

Artikel 4 – Erbjudanden och beställningar

Kommersiella dokument och erbjudanden från SOI är återkallbara, utan förpliktelser och giltiga under den angivna perioden. Om ingen giltighetstid anges är erbjudandet giltigt till 30 (trettio) kalenderdagar efter erbjudandets utfärdandedatum. Avtalet mellan SOI och kunden ingås först efter skriftlig eller elektronisk bekräftelse av kundens beställning av SOI eller vid början av utförande av SOI.

Artikel 5 – Inköpsförfaranden

Att lägga beställningar av Produkter via kundens centrala inköpsförfarande är av rent administrativa skäl och påverkar inte på något sätt Avtalets fulla giltighet.

Artikel 6 – Priser och inSOIcing

Alla priser för SOI (om inget annat anges) är exklusive moms och fastställs i enlighet med kundens IP-adress. Moms läggs till i kassan.

SOI förbehåller sig rätten att ändra priserna under avtalets löptid (a) i händelse av en förlängning av villkoren för den berörda tjänsten eller produkten eller (b) om och i den mån kostnaden för att göra produkten tillgänglig eller tjänsten ökar och detta är baserat på att säkerställa tjänstens kontinuitet. Om prishöjningar skulle genomföras av annan anledning än ovanstående och kunden inte kan gå med på detta, kommer kunden att försöka lösa detta i godo med SOI. Om ingen överenskommelse kan träffas har kunden möjlighet att skriftligen och kostnadsfritt säga upp Avtalet senast 1 (en) månad efter detta meddelande.

SOI förbehåller sig rätten att när som helst använda principen om förhandsinbetalning för alla sina prenumerationer till det försäljningspris som gäller vid den tidpunkten. SOI förbehåller sig även rätten att ändra inSOIcing-periodiciteten, att byta från leveransbaserad inSOIcing (= inSOIcing per levererad artikel) till tidsbaserad inSOIcing (= inSOIcing för en viss period) eller vice versa, principen om grupperad inSOIcing (= inSOIcing). olika avtal med hjälp av en inSOIce) och i allmänhet ändra inSOIcing-metoden. Varje avvikelse från den inSOIcing-periodicitet som fastställts av SOI måste begäras skriftligen av kunden och är endast tillåten med uttryckligt godkännande av SOI. En sådan avvikelse kan ge upphov till att en merkostnad tas ut per inSOIce som ska upprättas.

Artikel 7 – Betalningsmetoder

Om inte annat anges, är alla inSOIce betalbara inom 30 (trettio) kalenderdagar efter datumet för utfärdandet av inSOIce. Beloppet för eventuella avgifter som inte betalats i sin helhet på förfallodagen kommer att höjas, ipso jure och utan föregående meddelande om försummelse, med en ränta motsvarande 1 % (en procent) per månad, varje påbörjad månad anses ha löpt ut, och en engångsbetalning på ett belopp på 15 % (femton procent) av beloppet för de obetalda inSOIces, med ett minimum av 150,00 EUR (hundrafemtio euro). Därutöver har SOI rätt att debitera kostnaderna för underrättelse och påminnelse (nedan kallade påminnelsekostnader). I den mån kunden underlåter att betala ett eller flera utestående fordringar med avseende på SOI, kan SOI avbryta verkställandet av sina avtal med kunden tills alla utestående konton har reglerats, inklusive tillagd ersättning, dröjsmålsränta och påminnelsekostnader.

InSOIces får inte överföras eller kompenseras, förutom med föregående skriftligt medgivande från SOI.

Artikel 8 – Äganderättsförbehåll – upplösning av avtalet

Alla levererade produkter förblir SOI:s egendom tills full betalning av kapitalbelopp, ränta, kostnader och skatter. Så länge SOI har reserverat äganderätten till Produkterna i enlighet med denna artikel får kunden inte förfoga över dem, vare sig genom försäljning, lån, pantsättning eller på annat sätt. Kunden förbinder sig att omedelbart informera SOI i händelse av att tredje part hävdar rättigheter till de produkter som sålts men ännu inte är helt betalda. Riskerna bärs dock av kunden från det ögonblick han lämnar SOI:s lager. I händelse av utebliven betalning eller bristande efterlevnad av någon av bestämmelserna i avtalet kan SOI fortsätta till omedelbar uppsägning av avtalet enligt lag och utan meddelande om försummelse, utan att det påverkar rätten att ta tillbaka det levererade Produkter och att kräva ersättning.

Artikel 9 – Leverans

SOI kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att leverera de beställda produkterna i tid. Om leveranstider anges är dessa endast vägledande och utgör ingen resultatskyldighet från SOI:s sida. SOI förbehåller sig rätten att göra delleveranser. I händelse av utebliven leverans av Produkterna återbetalas eventuella förskott som betalats av kunden utan ränta eller annan ersättning.

Artikel 10 – Defekter

Om inte annat anges kommer kunden att lämna in sina klagomål per rekommenderat brev till SOI:s kundtjänst och detta (a) i händelse av ett klagomål på grund av synliga defekter eller bristande överensstämmelse, inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter leveransen av produkterna, och (b) vid dolda defekter, inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter upptäckten av denna defekt. Att lämna in ett klagomål fritar inte kunden från sina betalningsförpliktelser. Inget ansvar för synliga och dolda defekter kan undantas från SOIs sida om dessa villkor har löpt ut utan mottagande av ovan nämnda rekommenderade brev. Kundens berättigade reklamationer i rätt tid kommer att ge upphov till reparation eller (helt eller delvis) utbyte eller tillägg av SOI, utan att SOI dessutom är skyldig att betala ersättning.

Artikel 11 – Ansvar

Med förbehåll för de uttryckliga förpliktelser som SOI ingått under avtalet, är SOI:s ansvar begränsat till det ansvar som är tvingande enligt lag. SOI ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlust av data, otillgänglighet av data, förlorad omsättning, utebliven vinst eller eventuella ökningar av allmänna kostnader. SOI ansvarar inte heller för skada som uppstår genom att kunden inte följt detta avtal, och SOI ansvarar inte heller för defekter som direkt eller indirekt orsakats av en handling av kunden eller en tredje part, oavsett om dessa orsakas av ett fel eller försummelse. Om SOI:s ansvar undanhålls är SOI endast skyldig att ersätta Produkten och, om detta inte är möjligt, återbetala priset (årspriset vid en prenumerationsrelaterad Produkt).

Artikel 12 – Avbokning

Med undantag för produkter som köpts via webbutiken måste kunden avbryta sin beställning skriftligen inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter beställningsdatumet och avbrytandet måste godkännas skriftligen av SOI till supportens e-postadress.

Artikel 13 – Varaktighet och uppsägning

Om inget annat anges är giltigheten för ett avtal avseende en prenumerationsrelaterad produkt 1 (ett) år. Om inte annat avtalats är avtalets ikraftträdandedatum det datum som anges som ikraftträdandedatum i inSOIce. Avtalet förnyas tyst för på varandra följande perioder om 1 (ett) år vardera, såvida inte skriftlig uppsägning ges minst 1 (en) månad före utgången av den aktuella avtalsperioden. Kunden förblir dock skyldig att betala den senaste pågående avtalsperioden, trots eventuell skriftlig uppsägning från SOI eller kunden.

Var och en av parterna har rätt att säga upp beställningen eller prenumerationen genom rekommenderat brev med omedelbar verkan, utan att uppsägning eller ersättning är skyldig och utan att behöva vända sig till domstol i förväg vid betalningsupphörande, konkurs, upplösning, frivillig resp. likvidation av motparten.

Artikel 14 – Plats för jurisdiktion och tillämplig lag

Domstolen i första instans i Haag, bolagsdomstolen i Haag och fredsdomaren i första kantonen i Haag har exklusiv jurisdiktion i alla tvister som rör detta avtal och SOI kan endast väckas inför dessa domstolar. Avtalet regleras av holländsk lag.

Om kunden är en konsument i den mening som avses i Code of Economic Law, kommer den behöriga nationella myndigheten efter eget val att auktoriseras via “Online Dispute Resolution Platform” https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 15 – Produktändringar

SOI förbehåller sig rätten att ändra och/eller utöka produkternas egenskaper, arbetsmetoder, sammansättningar etc. (såsom men inte begränsat till tillägg eller uppdateringar, internettjänster eller annat).

Artikel 16 – Avbetalningar

Alla köp av produkter eller tjänster som betalas i delbetalningar förblir SOI:s egendom tills den sista delbetalningen är betald. SOI kommer inte att återbetala något köp om delbetalningar avbryts efter den första delbetalningen.

Artikel 17 – Immateriella rättigheter

Med förbehåll för juridiska undantag får produkterna och deras innehåll inte reproduceras, översättas, anpassas, reproduceras eller lagras i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, och inte heller får produkterna och deras innehåll, helt eller delvis, kommuniceras eller överföras göras tillgänglig för allmänheten i någon form eller på något sätt (såsom, men inte begränsat till, elektroniska och mekaniska medel) utan föregående skriftligt medgivande från rättighetsinnehavaren eller SOI.

Artikel 18 – Dataskydd

Den information som kunden lämnar ingår i SOI-filen. Dessa uppgifter kommer att användas i syfte att genomföra informations- eller reklamkampanjer i samband med de produkter som erbjuds av SOI och/eller i samband med avtalsförhållandet mellan kunden och SOI. Kundens kontaktuppgifter kan överföras till tredje part (affärspartners, dotterbolag) för direktmarknadsföringsändamål med kundens uttryckliga medgivande. Uppgifterna kommer inte att användas eller vidarebefordras för dessa ändamål utan uttryckligt tillstånd.

I samband med avtalsförhållandet mellan kunden och SOI kommer kundens uppgifter endast att behandlas av SOI och de processorer som det har utsett, med vilka de nödvändiga avtalen har träffats. SOI kommer inte att lagra uppgifterna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att informera kunden i förväg, inklusive om lämpliga garantier avseende överföringen och vid behov inhämta kundens samtycke för detta.

SOI kommer att sträva efter att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra uppgifterna mot oavsiktlig eller obehörig förstörelse, mot oavsiktlig förlust, samt mot ändring av eller åtkomst till, och all annan obehörig behandling av personuppgifter, med hänsyn tagen till med den senaste tekniken. Data som inte längre är nödvändiga eller användbara kommer att raderas.

Kunden kan alltid begära tillgång till, förbättring, radering eller överföring av sina uppgifter och invända mot användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring. Denna begäran är kostnadsfri, förutom om en begäran eller begäran om ytterligare kopior redan har gjorts av den registrerade inom en period av sex månader, i vilket fall SOI har rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på de administrativa kostnaderna som resulterar i från den nya begäran. Ytterligare information finns i SOI:s sekretesspolicy via https://safelyoninternet.shop/privacy-policy/ och i dataskyddsmyndigheten, till vilken kunden alltid har rätt att lämna in klagomål.

Artikel 19 – Särskilda villkor

Vissa produkter där informationen, tjänsterna, en expertlösning eller programvara görs tillgänglig för kunden är föremål för särskilda villkor utöver dessa allmänna villkor. Dessa specifika villkor kan konsulteras på SOI:s webbplats eller kan erhållas från SOI på enkel begäran. I händelse av konflikt mellan dessa allmänna villkor och de specifika villkoren, ska de senare ha företräde.

Artikel 20 – Icke-överlåtbarhet

Kunden får inte överlåta Avtalet till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från SOI.

Artikel 21 – Force majeure

Parterna kan inte hållas ansvariga för förseningar eller brister i fullgörandet av Avtalet om sådana förseningar eller brister är resultatet av fakta eller omständigheter utanför någon av parternas kontroll, som är oförutsebara och som inte kan undvikas. (t.ex. total eller partiell stagnation av transportutrustningen, sjukdom bland SOI-personal, telekommunikationsproblem, affärshaveri eller brister hos SOI-leverantörer). Med påföljd för förverkande är den part som vill åberopa sådana fakta eller omständigheter skyldig att skriftligen meddela den andra parten dessa fakta eller omständigheter så snart som möjligt, för att göra allt för att hålla deras varaktighet till ett absolut minimum. och även meddela den andra parten skriftligen om dessa fakta eller omständigheter har upphört. Om dessa fakta eller omständigheter varar längre än 3 (tre) månader, kan vardera part säga upp avtalet enligt lag och genom rekommenderat brev utan att någon ersättning är skyldig.

Artikel 22 – Ogiltighet

Den eventuella ogiltigheten av en av bestämmelserna i Avtalet kommer inte på något sätt att påverka giltigheten av de andra klausulerna, trots den omtvistade klausulens ogiltighet. Parterna ska göra allt för att, genom ömsesidig överenskommelse, ersätta ogiltigförklaringen med en giltig klausul som har samma eller väsentligen samma ekonomiska inverkan som ogiltigförklaringen.

Artikel 23 – Avstående från rättigheter

Underlåtenhet att göra anspråk på en rättighet eller underlåtenhet att tillämpa en sanktion av SOI utgör inte på något sätt ett avstående från rättigheter.

Om du vill ha ytterligare information om innehållet på den här sidan kan du kontakta oss här.