Betingelser og vilkår

Registrering Chamber of Commerce 74252461

Korrespondanse:

Global Webshops bv

Adresse Gravin Juliana van Stolberglaan 31
A0030
2263AB Leidschendam
Nederland

MVA-nummer: NL859825814B01

Artikkel 1 – Generelt

Det juridiske forholdet mellom Global Webshops bv som handler under Safelyoninternet.shop, (heretter referert til som “SOI”), med sitt registrerte kontor på Calle Tejeros 4, Malaga, Spania. Registrert hos det nederlandske handelskammer under nummer 74252461, og kunden er underlagt disse generelle vilkårene og betingelsene, de spesifikke vilkårene og betingelsene (inkludert lisensvilkår), bestillingsskjemaet, i SOI-er og eventuelle spesielle vilkår og betingelser (heretter samlet referert til som “avtalen”). Avtalen opphever og erstatter alle skriftlige eller muntlige kontrakter, forslag og forpliktelser knyttet til samme emne og som går før datoen for denne avtalen. Avtalen går foran kundens generelle og/eller andre vilkår og betingelser, selv om disse fastslår at de er de eneste. Avvik fra avtalen er kun mulig med skriftlig forhåndssamtykke fra SOI forbeholder seg retten til å endre bestemmelsene i avtalen. Endrede bestemmelser publiseres alltid skriftlig via SOI-nettstedet og gjelder for de avtaler som eksisterer på endringstidspunktet. Dersom kunden ikke samtykker i endringen, har kunden rett til å si opp Avtalen skriftlig og vederlagsfritt innen 1 (én) måned etter endringen.

Artikkel 2 – Produkter

Ytelsen til SOI er ment å gi informasjon til kunden via papirbærere, elektroniske bærere, Internett eller en hvilken som helst annen operatør eller å gjøre programvare og alle tilhørende tjenester tilgjengelig. Heretter blir forestillingene samlet referert til som “produktene”. SOI vil ikke være i stand til å gi noen informasjon for produkter knyttet til den siste utviklingen i visse saker som ingen ny informasjon er tilgjengelig for (f.eks. fordi ingen juridiske endringer har skjedd med hensyn til emnet). Dette fritar imidlertid ikke kunden fra sine betalingsforpliktelser. Med mindre annet er avtalt, aksepterer kunden at produktene er standardprodukter som ikke er laget spesielt for kundens behov. Følgelig aksepterer kunden at SOI ikke gir noen garanti og påtar seg intet ansvar med hensyn til produktenes evne til å møte kundens spesifikke behov. SOI tar alle rimelige tiltak for å gi kunden produkter som er så komplette og korrekte som mulig, men uten noen garanti i denne forbindelse.

Artikkel 3 – Angrerett for nettkjøp

Dersom kunden foretar et kjøp på avstand via SOI-nettbutikken, har han rett til å heve kjøpet innen fristen på 14 (fjorten) dager fra dagen etter mottak av kunden eller en tredjepart utpekt av ham. begrunnelse. Dersom bestillingen består av flere produkter med ulik leveringstid, starter terminen dagen etter mottak av siste produkt i bestillingen.

Dersom kunden ønsker å påberope seg sin angrerett, må han melde dette skriftlig til SOI via info@Safelyoninternet.shop innen oppgitt frist. Så snart som mulig og senest 14 (fjorten) dager etter bruk av angreretten, returnerer kunden produktet (inkludert eventuelt tilbehør), i originalemballasje og i original stand, til SOI. Fraktkostnadene dekkes av kunden. SOI vil bekrefte mottak av produktet til kunden og refundere eller kreditere beløpet (som er prisen på produktet og eventuelle leveringskostnader) innen 14 (fjorten) dager etter mottak.

I angrefristen vil kunden kun pakke ut og bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon og for å inspisere produktet, slik kunden ville gjort i en fysisk butikk. Kunden er ansvarlig for ethvert verditap på produktet som følge av bruk av produktet som faller utenfor denne beskrivelsen.

Angreretten gjelder ikke ved nettkjøp av programvare av profesjonelle kunder.

Artikkel 4 – Tilbud og bestillinger

Kommersielle dokumenter og tilbud fra SOI er tilbakekallbare, uforpliktende og gyldige i den angitte perioden. Hvis ingen termin er spesifisert, er tilbudet gyldig inntil 30 (tretti) kalenderdager etter datoen for utstedelse av tilbudet. Avtalen mellom SOI og kunden inngås først etter skriftlig eller elektronisk bekreftelse av kundens bestilling fra SOI eller ved oppstart av utførelse av SOI.

Artikkel 5 – Innkjøpsprosedyrer

Bestilling av produkter via kundens sentrale innkjøpsprosedyre er av rent administrative årsaker og påvirker ikke på noen måte den fulle gyldigheten av Avtalen.

Artikkel 6 – Priser og inSOIcing

Alle priser på SOI (med mindre annet er oppgitt) er ekskludert MVA og vil bli satt i henhold til IP-adressen til kundens beliggenhet. mva lagt til i kassen.

SOI forbeholder seg retten til å endre prisene i avtaleperioden (a) i tilfelle en utvidelse av modalitetene for tjenesten eller produktet det gjelder eller (b) hvis og i den grad kostnaden for å gjøre produktet tilgjengelig eller tjenesten øker og dette er basert på å sikre kontinuiteten til tjenesten. Dersom prisøkninger vil bli gjennomført av en annen grunn enn det som er nevnt ovenfor og kunden ikke kan godta dette, vil kunden forsøke å løse dette i minnelighet med SOI. Dersom det ikke kan oppnås enighet, har kunden mulighet til å si opp Avtalen skriftlig og vederlagsfritt senest 1 (én) måned etter denne kunngjøringen.

SOI forbeholder seg retten til til enhver tid å bruke prinsippet om forhåndsinSOIcing for alle sine abonnementer til den salgsprisen som gjelder på det tidspunktet. SOI forbeholder seg også retten til å endre inSOIcing-periodisiteten, å bytte fra leveringsbasert inSOIcing (= inSOIcing per sendt vare) til tidsbasert inSOIcing (= inSOIcing for en viss periode) eller omvendt, prinsippet om gruppert inSOIcing (= inSOIcing) ulike avtaler ved hjelp av én inSOIce) og generelt endre inSOIcing-metoden. Ethvert avvik fra inSOIcing-periodisiteten fastsatt av SOI må bes skriftlig av kunden og er kun tillatt med uttrykkelig samtykke fra SOI. Et slikt avvik kan gi opphav til å belaste en merkostnad pr. inSOIce som skal utarbeides.

Artikkel 7 – Betalingsmåter

Med mindre annet er angitt, skal alle inSOIs betales innen 30 (tretti) kalenderdager etter utstedelsesdatoen for inSOIce. Beløpet for enhver inSOIce som ikke er betalt i sin helhet på forfallsdatoen vil økes, ipso jure og uten forhåndsvarsel om mislighold, med en rente lik 1 % (én prosent) per måned, hver påbegynt måned anses å ha utløpt, og en engangsutbetaling av beløp på 15 % (femten prosent) av beløpet til de ubetalte inSOIces, med et minimum på EUR 150,00 (ett hundre og femti euro). I tillegg er SOI berettiget til å belaste kostnadene for mislighold og purring (heretter kalt purrekostnader). I den grad kunden unnlater å betale ett eller flere utestående krav med hensyn til SOI, kan SOI suspendere gjennomføringen av sine avtaler med kunden inntil alle utestående konti er gjort opp, inkludert tilleggserstatning, forsinkelsesrenter og purrekostnader.

InSOIces kan ikke overføres eller kompenseres, unntatt med forhånds skriftlig samtykke fra SOI.

Artikkel 8 – Eiendomsforbehold – oppløsning av avtalen

Alle leverte produkter forblir SOIs eiendom inntil full betaling av hovedstol, renter, kostnader og avgifter. Så lenge SOI har forbeholdt seg eiendomsretten til Produktene i henhold til denne artikkelen, kan ikke kunden disponere dem, verken ved salg, lån, pantsettelse eller på annen måte. Kunden forplikter seg til umiddelbart å informere SOI i tilfelle en tredjepart hevder rettigheter til produktene som er solgt, men ennå ikke er fullt betalt for. Imidlertid bæres risikoen av kunden fra det øyeblikket de forlater varehusene til SOI. I tilfelle manglende betaling eller manglende overholdelse av en av bestemmelsene i avtalen, kan SOI fortsette til umiddelbar oppsigelse av avtalen ved lov og uten varsel om mislighold, uten at det berører retten til å ta tilbake det leverte Produkter og å kreve kompensasjon.

Artikkel 9 – Levering

SOI vil iverksette alle rimelige tiltak for å levere de bestilte produktene i tide. Dersom leveringstider er oppgitt er disse kun veiledende og utgjør ingen resultatforpliktelse fra SOIs side. SOI forbeholder seg retten til å foreta delleveranser. Ved manglende levering av Produktene vil eventuelle forskudd betalt av kunden bli refundert uten renter eller annen kompensasjon.

Artikkel 10 – Mangler

Med mindre annet er fastsatt, vil kunden sende sine klager ved rekommandert brev til kundeservicen til SOI og dette (a) i tilfelle en klage på grunn av synlige mangler eller manglende samsvar, innen 14 (fjorten) kalenderdager etter levering av produktene, og (b) i tilfelle skjulte mangler, innen 14 (fjorten) kalenderdager etter oppdagelsen av denne mangelen. Å sende inn en klage fritar ikke kunden fra sine betalingsforpliktelser. Det kan ikke holdes tilbake noe ansvar for synlige og skjulte mangler fra SOIs side dersom disse vilkårene er utløpt uten mottak av ovennevnte rekommanderte brev. Rettidig begrunnede klager fra kunden vil gi opphav til reparasjon eller (hel eller delvis) erstatning eller tillegg fra SOI, uten at SOI videre er forpliktet til å betale erstatning.

Artikkel 11 – Ansvar

Med forbehold om de eksplisitte forpliktelsene inngått av SOI i henhold til avtalen, er SOIs ansvar begrenset til ansvaret som er obligatorisk ved lov. SOI er ikke ansvarlig for indirekte skader, som tap av data, utilgjengelighet av data, tap av omsetning, tapt fortjeneste eller eventuell økning i generelle kostnader. SOI er heller ikke ansvarlig for skader som følge av manglende overholdelse av denne avtalen fra kundens side, og SOI er heller ikke ansvarlig for mangler som direkte eller indirekte er forårsaket av en handling fra kunden eller en tredjepart, uavhengig av om disse er forårsaket av en feil eller uaktsomhet. Dersom SOIs ansvar holdes tilbake, er SOI kun forpliktet til å erstatte Produktet og, dersom dette ikke er mulig, å refundere prisen (årsprisen ved et abonnementsrelatert Produkt).

Artikkel 12 – Avbestilling

Bortsett fra produkter kjøpt via nettbutikken, må enhver kansellering av bestillingen av kunden gjøres skriftlig innen 14 (fjorten) kalenderdager etter bestillingsdatoen, og kanselleringen må aksepteres skriftlig av SOI til support-e-postadressen.

Artikkel 13 – Varighet og oppsigelse

Med mindre annet er fastsatt, er varigheten av en avtale angående et abonnementsrelatert produkt 1 (ett) år. Med mindre annet er avtalt, er avtalens ikrafttredelsesdato den datoen som er angitt som ikrafttredelsesdato i inSOIce. Avtalen fornyes stilltiende for påfølgende perioder på 1 (ett) år hver, med mindre skriftlig varsel er gitt minst 1 (én) måned før utløpet av gjeldende avtaleperiode. Kunden forblir imidlertid forpliktet til å betale siste gjeldende kontraktsperiode, til tross for eventuell skriftlig kansellering fra SOI eller kunden.

Hver av partene har rett til å si opp bestillingen eller abonnementet ved rekommandert brev med umiddelbar virkning, uten varsel eller erstatningsplikt og uten å måtte gå til retten på forhånd ved betalingsstans, konkurs, oppløsning, frivillig eller likvidasjon av den andre parten.

Artikkel 14 – Sted for jurisdiksjon og gjeldende lov

Retten i første instans i Haag, selskapsdomstolen i Haag og fredsdommeren i den første kantonen i Haag har eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvist knyttet til denne avtalen, og SOI kan kun saksøkes for disse domstolene. Avtalen er underlagt nederlandsk lov.

Hvis kunden er en forbruker i henhold til Code of Economic Law, vil den kompetente nasjonale myndigheten etter eget valg bli autorisert via ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikkel 15 – Produktendringer

SOI forbeholder seg retten til å endre og/eller utvide egenskapene, arbeidsmetodene, sammensetningene osv. til produktene (som, men ikke begrenset til, tillegg eller oppdateringer, internettjenester eller andre).

Artikkel 16 – Avdrag

Ethvert kjøp av produkter eller tjenester som skal betales i rate forblir SOIs eiendom inntil siste avdrag er gjort opp. SOI refunderer ikke noe kjøp hvis avdrag kanselleres etter første avdrag.

Artikkel 17 – Immaterielle rettigheter

Med forbehold om juridiske unntak, kan produktene og deres innhold ikke reproduseres, oversettes, tilpasses, reproduseres eller lagres i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, og heller ikke produktene og deres innhold, helt eller delvis, kommuniseres eller overføres gjøres tilgjengelig for offentligheten i enhver form eller på noen måte (som, men ikke begrenset til, elektroniske og mekaniske midler) uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaveren eller SOI.

Artikkel 18 – Databeskyttelse

Informasjonen gitt av kunden er inkludert i SOI-filen. Disse dataene vil bli brukt med det formål å gjennomføre informasjons- eller kampanjekampanjer i forbindelse med produktene som tilbys av SOI og/eller i sammenheng med kontraktsforholdet mellom kunden og SOI. Kundens kontaktinformasjon kan overføres til tredjeparter (forretningspartnere, datterselskaper) for direkte markedsføringsformål med uttrykkelig samtykke fra kunden. Dataene vil ikke bli brukt eller gitt videre til disse formålene uten uttrykkelig tillatelse.

I sammenheng med kontraktsforholdet mellom kunden og SOI, vil kundens data kun bli behandlet av SOI og de behandlere denne har oppnevnt, som de nødvendige kontraktsmessige avtaler er inngått med. SOI vil ikke lagre dataene utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet uten å informere kunden på forhånd, herunder om passende garantier vedrørende overføringen og om nødvendig innhente kundens samtykke til dette.

SOI vil bestrebe seg på å treffe alle rimelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte og sikre dataene mot utilsiktet eller uautorisert ødeleggelse, mot utilsiktet tap, samt mot endring av eller tilgang til, og enhver annen uautorisert behandling av personopplysninger, tatt i betraktning med toppmoderne. Data som ikke lenger er nødvendige eller nyttige vil bli slettet.

Kunden kan alltid be om tilgang til, forbedring, sletting eller overføring av sine data og protestere mot bruk av dataene til direkte markedsføring. Denne forespørselen er gratis, bortsett fra hvis en forespørsel eller forespørsel om ytterligere kopier allerede er gjort av den registrerte innen en periode på seks måneder, i hvilket tilfelle SOI har rett til å kreve et rimelig gebyr basert på de administrative kostnadene som resulterer i fra den nye forespørselen. Ytterligere informasjon finnes i personvernerklæringen til SOI via https://safelyoninternet.shop/privacy-policy/ og Datatilsynet, som kunden alltid har rett til å klage til.

Artikkel 19 – Spesielle vilkår

Enkelte produkter hvor informasjonen, tjenestene, en ekspertløsning eller programvare gjøres tilgjengelig for kunden, er underlagt spesifikke betingelser i tillegg til disse generelle vilkårene. Disse spesifikke betingelsene kan konsulteres på SOI-nettstedet eller kan fås fra SOI på enkel forespørsel. I tilfelle konflikt mellom disse generelle vilkårene og de spesifikke vilkårene, skal sistnevnte ha forrang.

Artikkel 20 – Ikke-overførbarhet

Kunden kan ikke overføre Avtalen til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra SOI.

Artikkel 21 – Force majeure

Partene kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller mangler ved utførelsen av Avtalen dersom slike forsinkelser eller mangler er et resultat av fakta eller forhold utenfor en av partenes kontroll, som er uforutsigbare og som ikke kan unngås. (f.eks. total eller delvis stagnasjon av transportutstyret, sykdom blant SOI-personell, telekommunikasjonsproblemer, forretningssammenbrudd eller mangler hos SOI-leverandører). Ved inndragningsstraff er den part som ønsker å påberope seg slike fakta eller omstendigheter forpliktet til å gjøre disse faktaene eller omstendighetene skriftlig kjent for den andre parten så snart som mulig, for å gjøre sitt ytterste for å holde deres varighet på et minimum. og også varsle den andre parten skriftlig hvis disse fakta eller omstendigheter er avsluttet. Hvis disse faktaene eller omstendighetene varer lenger enn 3 (tre) måneder, kan hver part si opp avtalen ved lov og ved rekommandert brev uten kompensasjon.

Artikkel 22 – Ugyldighet

Den mulige ugyldigheten av en av bestemmelsene i Avtalen vil på ingen måte påvirke gyldigheten av de andre klausulene, til tross for ugyldigheten til den omstridte klausulen. Partene skal gjøre sitt ytterste, etter gjensidig avtale, for å erstatte ugyldigklausulen med en gyldig klausul som har samme eller vesentlig samme økonomiske virkning som ugyldigklausulen.

Artikkel 23 – Fraskrivelse av rettigheter

Unnlatelse av å kreve en rettighet eller unnlatelse av å anvende en sanksjon av SOI utgjør på ingen måte en fraskrivelse av rettigheter.

Hvis du vil ha mer informasjon om innholdet på denne siden, vennligst kontakt oss her .