algemene voorwaarden

Inschrijving KvK 74252461

Correspondentie:

Global Webshops bv

Adres Gravin Juliana van Stolberglaan 31
A0030
2263AB Leidschendam
Nederland

BTW-nummer: NL859825814B01

Artikel 1 – Algemeen

De rechtsverhouding tussen Global Webshops bv handelend onder Safelyoninternet.shop, (hierna te noemen “SOI”), met statutaire zetel aan de Calle Tejeros 4, Malaga, Spanje. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 74252461, en de klant is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden (inclusief licentievoorwaarden), het bestelformulier, de in SOI’s en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Overeenkomst”). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp en die vooraf zouden gaan aan de datum van deze Overeenkomst. De Overeenkomst prevaleert boven de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs als deze bepalen dat ze de enige zijn. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van SOI behoudt zich het recht voor de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. Gewijzigde bepalingen worden altijd schriftelijk gepubliceerd via de website van SOI en zijn van toepassing op de op het moment van wijziging bestaande Overeenkomsten. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging, is de klant gerechtigd de Overeenkomst binnen 1 (één) maand na de wijziging schriftelijk en kosteloos op te zeggen.

Artikel 2 – Producten

De prestatie van SOI is bedoeld om de klant informatie te verstrekken via papieren dragers, elektronische dragers, internet of welke andere drager dan ook of om software en alle bijbehorende diensten ter beschikking te stellen. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als “de Producten”. SOI zal voor Producten geen informatie kunnen verstrekken over recente ontwikkelingen in bepaalde zaken waarvoor geen nieuwe informatie beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat er geen juridische wijzigingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot het onderwerp). Dit ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichtingen. Tenzij anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Producten standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften zijn gemaakt. Dienovereenkomstig aanvaardt de klant dat SOI geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid aanvaardt met betrekking tot het vermogen van de Producten om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen. SOI neemt alle redelijke maatregelen om de klant Producten te verstrekken die zo volledig en correct mogelijk zijn, maar zonder enige garantie ter zake.

Artikel 3 – Herroepingsrecht bij online aankopen

Indien de klant een aankoop op afstand doet via de SOI webshop, heeft hij het recht de aankoop te herroepen binnen de termijn van 14 (veertien) dagen ingaande op de dag na ontvangst door de klant of een door hem aangewezen derde. opgave van redenen. Indien de bestelling bestaat uit meerdere producten met verschillende levertijden, gaat de termijn in op de dag na ontvangst van het laatste product van de bestelling.

Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk te melden aan SOI via info@Safelyoninternet.shop. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na uitoefening van het herroepingsrecht, retourneert de klant het product (inclusief eventuele accessoires), in de originele verpakking en in originele staat, aan SOI. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. SOI zal de ontvangst van het product aan de klant bevestigen en het bedrag (zijnde de prijs van het product en eventuele leveringskosten) binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst terugbetalen of crediteren.

Tijdens de herroepingstermijn zal de klant het product slechts uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen en om het product te inspecteren, zoals de klant dat zou doen in een fysieke winkel. De klant is aansprakelijk voor waardeverlies van het product als gevolg van gebruik van het product dat buiten deze omschrijving valt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op online aankopen van software door professionele klanten.

Artikel 4 – Aanbiedingen en bestellingen

Handelsdocumenten en aanbiedingen van SOI zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven periode. Indien geen termijn is vermeld, is de aanbieding geldig tot 30 (dertig) kalenderdagen na dagtekening van de aanbieding. De Overeenkomst tussen SOI en de klant komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door SOI of bij aanvang van de uitvoering door SOI.

Artikel 5 – Aankoopprocedures

Het plaatsen van bestellingen van Producten via de centrale inkoopprocedure van de klant is louter om administratieve redenen en heeft geen enkele invloed op de volledige geldigheid van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen en facturering

Alle prijzen van SOI (tenzij anders vermeld) zijn exclusief BTW en worden vastgesteld op basis van het IP-adres van de locatie van de klant. BTW toegevoegd bij de kassa.

SOI behoudt zich het recht voor de prijzen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen (a) in geval van uitbreiding van de modaliteiten van de betrokken dienst of Product of (b) indien en voor zover de kosten van het ter beschikking stellen van het Product of de dienst stijgen en dit is gebaseerd op het waarborgen van de continuïteit van de dienst. Indien om een andere reden dan voornoemde prijsverhogingen zouden worden doorgevoerd en de klant kan hier niet mee instemmen, zal de klant proberen dit in der minne op te lossen met SOI. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst uiterlijk 1 (één) maand na deze bekendmaking schriftelijk en kosteloos op te zeggen.

SOI behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar abonnementen het principe van vooruitbetaling te hanteren tegen de op dat moment geldende verkoopprijs. SOI behoudt zich ook het recht voor om de inSOIcing-periodiciteit te wijzigen, om over te stappen van op levering gebaseerde inSOIcing (= inSOIce per verzonden item) naar op tijd gebaseerde inSOIcing (= inSOIce voor een bepaalde periode) of vice versa, het principe van gegroepeerde inSOIcing (= inSOIcing verschillende Overeenkomsten door middel van één inSOIce) en, in het algemeen, de inSOIcing-methode wijzigen. Elke afwijking van de door SOI vastgestelde inSOIcing-periodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van SOI. Een dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het in rekening brengen van een meerprijs per op te stellen BOVEN.

Artikel 7 – Betaalmethoden

Tenzij anders bepaald, zijn alle inSOIce’s betaalbaar binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum van afgifte van de inSOIce. Het bedrag van de niet-volledige betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% (één procent) per maand, waarbij elke begonnen maand als vervallen wordt beschouwd, en een forfaitaire uitkering van 15% (vijftien procent) van het bedrag van de onbetaalde in SOIces, met een minimum van EUR 150,00 (honderdvijftig euro). Daarnaast is SOI gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna te noemen ‘aanmaningskosten’) in rekening te brengen. Voor zover de klant in gebreke blijft met de betaling van een of meer openstaande vorderingen jegens SOI, kan SOI de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan, inclusief de toegevoegde schadevergoeding, vertragingsrente en aanmaningskosten.

InSOIces mogen niet worden overgedragen of vergoed, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van SOI.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud – ontbinding van de Overeenkomst

Alle geleverde Producten blijven eigendom van SOI tot volledige betaling van de hoofdsom, rente, kosten en belastingen. Zolang SOI zich de eigendom van de Producten heeft voorbehouden in overeenstemming met dit artikel, mag de klant deze niet vervreemden, noch door verkoop, bruikleen, verpanding of op enige andere manier. De klant verbindt zich ertoe SOI onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval dat een derde rechten doet gelden op de verkochte maar nog niet volledig betaalde Producten. De risico’s zijn echter voor rekening van de klant vanaf het moment van het verlaten van de magazijnen van SOI. Bij niet-betaling of niet-nakoming van één van de bepalingen van de Overeenkomst kan SOI van rechtswege en zonder ingebrekestelling overgaan tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd het recht om het geleverde terug te nemen. producten en om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Levering

SOI zal alle redelijke maatregelen nemen om de bestelde Producten op tijd te leveren. Indien levertijden worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij geen resultaatsverbintenis van SOI. SOI behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen. In geval van niet-levering van de Producten, zullen eventuele voorschotten betaald door de klant worden terugbetaald zonder rente of andere vergoeding.

Artikel 10 – Gebreken

Tenzij anders bepaald, dient de klant zijn klachten per aangetekend schrijven in bij de klantendienst van SOI en deze (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of non-conformiteit, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na levering van de Producten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. SOI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare en verborgen gebreken indien deze termijnen zijn verstreken zonder ontvangst van voornoemde aangetekende brief. De tijdig gegronde reclames van de klant zullen aanleiding geven tot herstel dan wel de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door SOI, zonder dat SOI voorts tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Behoudens de uitdrukkelijke verplichtingen die SOI op grond van de Overeenkomst is aangegaan, is de aansprakelijkheid van SOI beperkt tot de wettelijk dwingende aansprakelijkheid. SOI is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals verlies van gegevens, onbeschikbaarheid van gegevens, omzetderving, winstderving of enige verhoging van de algemene kosten. SOI is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is SOI aansprakelijk voor gebreken die direct of indirect zijn veroorzaakt door een handeling van de klant of een derde partij, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van SOI wordt ingehouden, is SOI slechts gehouden tot vervanging van het Product en, indien dit niet mogelijk is, tot restitutie van de prijs (de jaarprijs in geval van een abonnementsgerelateerd Product).

Artikel 12 – Annulering

Met uitzondering van Producten die via de webshop zijn gekocht, moet elke annulering van de bestelling door de klant schriftelijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum van bestelling worden gedaan en moet de annulering schriftelijk door SOI worden aanvaard op het support e-mailadres.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

Tenzij anders is bepaald, is de duur van een Overeenkomst met betrekking tot een abonnementsgerelateerd Product 1 (één) jaar. Tenzij anders overeengekomen, is de ingangsdatum van de Overeenkomst de datum die als ingangsdatum in de inSOIce is vermeld. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 (één) jaar, tenzij schriftelijke opzegging minstens 1 (één) maand voor het verstrijken van de lopende contractperiode. De klant blijft echter verplicht om de laatste lopende contractperiode te betalen, niettegenstaande elke schriftelijke opzegging door SOI of de klant.

Elk der partijen heeft het recht de bestelling of het abonnement per aangetekende brief met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat opzegging of schadevergoeding verschuldigd is en zonder voorafgaandelijk naar de rechter te moeten stappen in geval van staking van betaling, faillissement, ontbinding, vrijwillige of liquidatie van de andere partij.

Artikel 14 – Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbank van eerste aanleg te ‘s-Gravenhage, de ondernemingsrechtbank te ‘s-Gravenhage en de vrederechter van het eerste kanton te ‘s-Gravenhage zijn exclusief bevoegd in elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en SOI kan uitsluitend voor deze rechtbanken worden gedaagd. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht, wordt de bevoegde nationale autoriteit van zijn keuze geautoriseerd via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 15 – Productwijzigingen

SOI behoudt zich het recht voor om de kenmerken, werkwijzen, samenstellingen etc. van de Producten te wijzigen en/of uit te breiden (zoals maar niet beperkt tot toevoegingen of updates, internetdiensten, of andere).

Artikel 16 – Termijnen

Alle aankopen van producten of diensten die in termijnen worden betaald, blijven eigendom van SOI tot de laatste termijn is betaald. SOI zal geen aankoop restitueren indien termijnen na de eerste termijn worden geannuleerd.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet worden gereproduceerd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, worden gecommuniceerd of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook (zoals, maar niet beperkt tot elektronische en mechanische middelen) voor het publiek beschikbaar worden gesteld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of SOI.

Artikel 18 – Gegevensbescherming

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het SOI-bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SOI aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en SOI. De contactgegevens van de klant kunnen met uitdrukkelijke toestemming van de klant worden overgedragen aan derden (zakenpartners, dochterondernemingen) voor direct marketingdoeleinden. De gegevens zullen zonder uitdrukkelijke toestemming niet voor deze doeleinden worden gebruikt of doorgegeven.

In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en SOI worden de gegevens van de klant enkel verwerkt door SOI en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken zijn gemaakt. SOI zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant vooraf te informeren, onder meer over de passende garanties met betrekking tot de doorgifte en indien nodig het verkrijgen van toestemming van de klant hiervoor.

SOI zal zich inspannen om alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen en te beveiligen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, tegen onopzettelijk verlies, evenals tegen wijziging van of toegang tot, en elke andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, worden verwijderd.

De klant kan steeds vragen om inzage, verbetering, verwijdering of overdracht van zijn gegevens en bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing. Dit verzoek is kosteloos, tenzij binnen een termijn van zes maanden al een verzoek of verzoek om aanvullende kopieën door de betrokkene is gedaan, in welk geval SOI het recht heeft een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van de administratieve kosten die daaruit voortvloeien. van de nieuwe aanvraag. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van SOI via https://safelyoninternet.shop/privacy-policy/ en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant altijd het recht heeft om een klacht in te dienen.

Artikel 19 – Specifieke voorwaarden

Voor bepaalde Producten waarbij de informatie, diensten, een deskundige oplossing of software aan de klant ter beschikking wordt gesteld, gelden naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden zijn te raadplegen op de website van SOI of op eenvoudig verzoek op te vragen bij SOI. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, prevaleren deze laatste.

Artikel 20 – Niet-overdraagbaarheid

De klant mag de Overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOI.

Artikel 21 – Overmacht

Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst indien dergelijke vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden buiten de wil van een van de partijen, die onvoorzienbaar zijn en die niet kunnen worden vermeden. (bijv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het transportmaterieel, ziekte van SOI-personeel, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoringen of tekortkomingen van SOI-leveranciers). Op straffe van verval is de partij die zich op dergelijke feiten of omstandigheden wil beroepen verplicht deze feiten of omstandigheden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de andere partij mee te delen, waarbij zij zich zal inspannen om de duur ervan tot een strikt minimum te beperken. en tevens de wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen als deze feiten of omstandigheden zijn geëindigd. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden duren, kan elk der partijen de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 22 – Nietigheid

De eventuele ongeldigheid van een van de bepalingen van de Overeenkomst zal op geen enkele manier de geldigheid van de andere clausules aantasten, ondanks de ongeldigheid van de betwiste clausule. De partijen stellen alles in het werk om in onderling overleg de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of nagenoeg dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Artikel 23 – Afstand van rechten

Het niet claimen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door SOI houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Indien u bijkomende informatie wenst over de inhoud van deze pagina kunt u hier contact met ons opnemen.