Vilkår og Betingelser

Registration Chamber of Commerce 74252461

Korrespondance:

Global Webshops bv

Adresse Gravin Juliana van Stolberglaan 31
A0030
2263AB Leidschendam
Holland

Momsnummer: NL859825814B01

Artikel 1 – Generelt

Det juridiske forhold mellem Global Webshops bv, der handler under Safelyoninternet.shop, (herefter benævnt “SOI”), med dets registrerede kontor på Calle Tejeros 4, Malaga, Spanien. Registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 74252461, og kunden er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, de specifikke vilkår og betingelser (herunder licensvilkår), bestillingsformularen, i SOI’er og eventuelle særlige vilkår og betingelser (herefter samlet benævnt “aftalen”). Aftalen annullerer og erstatter alle skriftlige eller mundtlige kontrakter, forslag og tilsagn vedrørende samme emne, og som går forud for datoen for denne aftale. Aftalen har forrang for kundens generelle og/eller andre vilkår og betingelser, selvom disse bestemmer, at de er de eneste. Afvigelser fra Aftalen er kun mulige med forudgående skriftligt samtykke fra SOI forbeholder sig retten til at ændre Aftalens bestemmelser. Ændrede bestemmelser offentliggøres altid skriftligt via SOI’s hjemmeside og er gældende for de Aftaler, der eksisterede på tidspunktet for ændringen. Såfremt kunden ikke er enig i ændringen, er kunden berettiget til skriftligt og vederlagsfrit at opsige Aftalen inden 1 (én) måned efter ændringen.

Artikel 2 – Produkter

Udførelsen af SOI er beregnet til at give information til kunden via papirbærere, elektroniske transportører, internettet eller enhver anden transportør eller at gøre software og alle tilknyttede tjenester tilgængelige. Herefter betegnes forestillingerne samlet som “produkterne”. SOI vil ikke være i stand til at give oplysninger for produkter, der vedrører den seneste udvikling i visse sager, for hvilke der ikke er nye oplysninger tilgængelige (f.eks. fordi der ikke er sket juridiske ændringer med hensyn til emnet). Dette fritager dog ikke kunden for sine betalingsforpligtelser. Medmindre andet er aftalt, accepterer kunden, at produkterne er standardprodukter, der ikke er skabt specifikt til kundens behov. I overensstemmelse hermed accepterer kunden, at SOI ikke giver nogen garanti og påtager sig intet ansvar med hensyn til produkternes evne til at opfylde kundens specifikke behov. SOI træffer alle rimelige foranstaltninger for at give kunden Produkter, der er så fuldstændige og korrekte som muligt, men uden nogen garanti i denne henseende.

Artikel 3 – Fortrydelsesret ved onlinekøb

Såfremt kunden foretager et køb på afstand via SOI-webshoppen, har han ret til at fortryde købet inden for fristen på 14 (fjorten) dage startende dagen efter modtagelsen af kunden eller en af denne udpeget tredjemand. begrundelse. Består ordren af flere produkter med forskellige leveringstider, begynder terminen dagen efter modtagelse af det sidste produkt i ordren.

Hvis kunden ønsker at påberåbe sig sin fortrydelsesret, skal han inden for den angivne frist meddele dette skriftligt til SOI via info@Safelyoninternet.shop. Så hurtigt som muligt og senest 14 (fjorten) dage efter udnyttelse af fortrydelsesretten, returnerer kunden produktet (inklusive eventuelt tilbehør), i original emballage og i original stand, til SOI. Forsendelsesomkostningerne afholdes af kunden. SOI bekræfter modtagelse af produktet til kunden og refunderer eller krediterer beløbet (der er prisen på produktet og eventuelle leveringsomkostninger) inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen.

Kunden vil i fortrydelsesperioden kun pakke og bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion og for at efterse varen, som kunden ville gøre i en fysisk butik. Kunden er ansvarlig for ethvert værditab af produktet som følge af brugen af produktet, der falder uden for denne beskrivelse.

Fortrydelsesretten gælder ikke ved online køb af software af professionelle kunder.

Artikel 4 – Tilbud og ordrer

Kommercielle dokumenter og tilbud fra SOI er tilbagekaldelige, uforpligtende og gyldige i den angivne periode. Hvis der ikke er angivet nogen termin, er tilbuddet gyldigt indtil 30 (tredive) kalenderdage efter tilbudsdatoen. Aftalen mellem SOI og kunden er først indgået efter skriftlig eller elektronisk bekræftelse af kundens ordre fra SOI eller ved påbegyndelse af udførelsen af SOI.

Artikel 5 – Indkøbsprocedurer

Afgivelse af ordrer på Produkter via kundens centrale indkøbsprocedure er udelukkende af administrative årsager og påvirker ikke på nogen måde Aftalens fulde gyldighed.

Artikel 6 – Priser og inSOIcing

Alle priser for SOI (medmindre andet er angivet) er ekskl. moms og fastsættes i henhold til kundens IP-adresse. Moms tilføjes i kassen.

SOI forbeholder sig ret til at ændre priserne i aftalens løbetid (a) i tilfælde af en udvidelse af modaliteterne for den pågældende tjeneste eller produkt eller (b) hvis og i det omfang omkostningerne ved at gøre produktet tilgængeligt eller servicen stiger, og dette er baseret på at sikre kontinuiteten i servicen. Såfremt prisstigninger ville blive gennemført af en anden grund end ovennævnte, og kunden ikke kan acceptere dette, vil kunden forsøge at løse dette i mindelighed med SOI. Såfremt der ikke kan opnås enighed, har kunden mulighed for at opsige Aftalen skriftligt og vederlagsfrit senest 1 (én) måned efter denne meddelelse.

SOI forbeholder sig til enhver tid ret til at anvende princippet om forhåndsinSOIcing for alle sine abonnementer til den på det tidspunkt gældende salgspris. SOI forbeholder sig også retten til at ændre inSOIcing-periodiciteten, at skifte fra leveringsbaseret inSOIcing (= inSOIce pr. afsendt vare) til tidsbaseret inSOIcing (= inSOIcing i en vis periode) eller omvendt, princippet om grupperet inSOIcing (= inSOIcing). forskellige aftaler ved hjælp af én inSOIce) og generelt ændre inSOIcing-metoden. Enhver afvigelse fra den af SOI fastsatte inSOIcing-periodicitet skal anmodes skriftligt af kunden og er kun tilladt efter udtrykkelig samtykke fra SOI. En sådan afvigelse kan give anledning til opkrævning af en meromkostning pr. inSOIce, der skal udarbejdes.

Artikel 7 – Betalingsmetoder

Medmindre andet er angivet, skal alle inSOIce betales inden for 30 (tredive) kalenderdage efter datoen for udstedelse af inSOIce. Beløbet for enhver inSOIce, der ikke er betalt fuldt ud på forfaldsdatoen, vil blive forhøjet, ipso jure og uden forudgående varsel om misligholdelse, med en rente svarende til 1 % (én procent) pr. måned, hver påbegyndt måned anses for at være udløbet, og et engangsbeløb på et beløb på 15 % (femten procent) af beløbet for de ubetalte inSOIces, med et minimum på 150,00 EUR (150 euro). SOI er herudover berettiget til at opkræve omkostninger til misligholdelse og rykker (herefter benævnt ‘rykkeromkostninger’). Såfremt kunden undlader at betale et eller flere udestående krav vedrørende SOI, kan SOI standse udførelsen af sine aftaler med kunden, indtil alle mellemværender er udlignet, herunder den tillagte erstatning, morarenter og rykkeromkostninger.

InSOIces kan ikke overføres eller kompenseres, undtagen med forudgående skriftligt samtykke fra SOI.

Artikel 8 – Ejendomsforbehold – opløsning af aftalen

Alle leverede produkter forbliver SOI’s ejendom indtil fuld betaling af hovedstol, renter, omkostninger og skatter. Så længe SOI har forbeholdt sig ejendomsretten til Produkterne i henhold til denne artikel, må kunden ikke disponere over dem, hverken ved salg, lån, pantsætning eller på anden måde. Kunden forpligter sig til straks at informere SOI i tilfælde af, at en tredjepart hævder rettigheder til de solgte, men endnu ikke fuldt ud betalte produkter. Imidlertid bæres risiciene af kunden fra det øjeblik, han forlader SOI’s varehuse. I tilfælde af manglende betaling eller manglende overholdelse af en af aftalens bestemmelser kan SOI fortsætte til øjeblikkelig opsigelse af aftalen ved lov og uden varsel om misligholdelse, uden at dette berører retten til at tilbagetage det leverede Produkter og at kræve erstatning.

Artikel 9 – Levering

SOI vil tage alle rimelige forholdsregler for at levere de bestilte produkter til tiden. Såfremt leveringstider er angivet, er disse kun vejledende og udgør ingen resultatforpligtelse fra SOI’s side. SOI forbeholder sig retten til at foretage delleverancer. I tilfælde af manglende levering af Produkterne refunderes eventuelle forskud betalt af kunden uden renter eller anden kompensation.

Artikel 10 – Mangler

Medmindre andet er aftalt, indgiver kunden sine klager ved anbefalet brev til SOI’s kundeservice og denne (a) i tilfælde af en reklamation på grund af synlige defekter eller manglende overensstemmelse inden for 14 (fjorten) kalenderdage efter leveringen af produkterne, og (b) i tilfælde af skjulte defekter, inden for 14 (fjorten) kalenderdage efter opdagelsen af denne defekt. Indgivelse af en klage fritager ikke kunden for sine betalingsforpligtelser. Intet ansvar for synlige og skjulte mangler kan fraskrives SOI’s side, hvis disse vilkår er udløbet uden modtagelse af ovennævnte anbefalede brev. Kundens rettidigt begrundede reklamationer vil give anledning til reparation eller (hel eller delvis) udskiftning eller tilføjelse fra SOI, uden at SOI endvidere er forpligtet til at betale erstatning.

Artikel 11 – Ansvar

Med forbehold for de eksplicitte forpligtelser, som SOI har indgået i henhold til Aftalen, er SOI’s ansvar begrænset til det ansvar, der er obligatorisk ved lov. SOI er ikke ansvarlig for indirekte skader, såsom tab af data, utilgængelighed af data, tab af omsætning, tabt fortjeneste eller enhver stigning i generelle omkostninger. SOI er heller ikke ansvarlig for skader som følge af kundens manglende overholdelse af denne aftale, og SOI er heller ikke ansvarlig for mangler, der direkte eller indirekte er forårsaget af en handling foretaget af kunden eller en tredjepart, uanset om disse er forårsaget af en fejl eller forsømmelighed. Hvis SOI’s ansvar tilbageholdes, er SOI kun forpligtet til at erstatte Produktet og, hvis dette ikke er muligt, at refundere prisen (årsprisen, hvis der er tale om et abonnementsrelateret Produkt).

Artikel 12 – Annullering

Med undtagelse af produkter købt via webshoppen skal enhver annullering af ordren fra kundens side ske skriftligt inden for 14 (fjorten) kalenderdage efter bestillingsdatoen, og annulleringen skal accepteres skriftligt af SOI til support-e-mailadressen.

Artikel 13 – Varighed og opsigelse

Medmindre andet er angivet, er varigheden af en aftale vedrørende et abonnementsrelateret produkt 1 (et) år. Medmindre andet er aftalt, er ikrafttrædelsesdatoen for aftalen den dato, der er angivet som ikrafttrædelsesdatoen i inSOIce. Aftalen forlænges stiltiende for på hinanden følgende perioder på 1 (et) år hver, medmindre der gives skriftligt varsel mindst 1 (en) måned før udløbet af den nuværende kontraktperiode. Kunden er dog fortsat forpligtet til at betale den sidste aktuelle kontraktperiode, uanset SOIs eller kundens skriftlige annullering.

Hver af parterne har ret til at opsige ordren eller abonnementet ved anbefalet brev med øjeblikkelig virkning, uden varsel eller erstatning, og uden at skulle gå til retten på forhånd i tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, opløsning, frivillig hhv. likvidation af den anden part.

Artikel 14 – Værneting og gældende lov

Retten i første instans i Haag, selskabsretten i Haag og fredsdommeren i den første kanton i Haag har eksklusiv jurisdiktion i enhver tvist vedrørende denne aftale, og SOI kan kun sagsøges ved disse domstole. Aftalen er underlagt hollandsk lov.

Hvis kunden er en forbruger i henhold til Code of Economic Law, vil den kompetente nationale myndighed efter eget valg blive autoriseret via ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 15 – Produktændringer

SOI forbeholder sig retten til at ændre og/eller udvide produkternes egenskaber, arbejdsmetoder, sammensætninger osv. (såsom men ikke begrænset til tilføjelser eller opdateringer, internettjenester eller andet).

Artikel 16 – Afdragsbetalinger

Ethvert køb af produkter eller tjenester, der betales i rater, forbliver SOI’s ejendom, indtil den sidste rate er betalt. SOI refunderer ikke køb, hvis delbetalinger annulleres efter den første delbetaling.

Artikel 17 – Intellektuelle ejendomsrettigheder

Med forbehold for juridiske undtagelser må produkterne og deres indhold ikke reproduceres, oversættes, tilpasses, reproduceres eller opbevares i nogen form eller på nogen måde, helt eller delvist, og produkterne og deres indhold må heller ikke helt eller delvist, blive kommunikeret eller transmitteret gøres tilgængelig for offentligheden i enhver form eller på nogen måde (såsom, men ikke begrænset til, elektroniske og mekaniske midler) uden forudgående skriftligt samtykke fra rettighedshaveren eller SOI.

Artikel 18 – Databeskyttelse

Oplysningerne fra kunden er inkluderet i SOI-filen. Disse data vil blive brugt med det formål at gennemføre informations- eller salgsfremmende kampagner i forbindelse med de produkter, der tilbydes af SOI og/eller i forbindelse med kontraktforholdet mellem kunden og SOI. Kundens kontaktoplysninger kan overføres til tredjeparter (forretningspartnere, datterselskaber) til direkte markedsføringsformål med kundens udtrykkelige samtykke. Oplysningerne vil ikke blive brugt eller videregivet til disse formål uden udtrykkelig tilladelse.

I forbindelse med kontraktforholdet mellem kunden og SOI vil kundens data kun blive behandlet af SOI og de databehandlere, som denne har udpeget, med hvem de nødvendige kontraktlige aftaler er indgået. SOI vil ikke opbevare data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden at informere kunden på forhånd, herunder om passende garantier vedrørende overførslen og om nødvendigt indhente kundens samtykke hertil.

SOI vil bestræbe sig på at træffe alle rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og sikre dataene mod hændelig eller uautoriseret ødelæggelse, mod utilsigtet tab, samt mod ændring af eller adgang til og enhver anden uautoriseret behandling af personoplysninger, under hensyntagen til med state of the art. Data, der ikke længere er nødvendige eller nyttige, slettes.

Kunden kan altid anmode om adgang til, forbedring, sletning eller overførsel af sine data og gøre indsigelse mod brugen af dataene til direkte markedsføring. Denne anmodning er gratis, undtagen hvis en anmodning eller anmodning om yderligere kopier allerede er fremsat af den registrerede inden for en periode på seks måneder, i hvilket tilfælde SOI har ret til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, fra den nye anmodning. Yderligere oplysninger kan findes i SOI’s privatlivspolitik via https://safelyoninternet.shop/privacy-policy/ og i databeskyttelsesmyndigheden, som kunden altid har ret til at indgive en klage til.

Artikel 19 – Særlige betingelser

Visse produkter, hvor informationen, tjenesterne, en ekspertløsning eller software stilles til rådighed for kunden, er underlagt særlige betingelser ud over disse generelle vilkår og betingelser. Disse specifikke betingelser kan konsulteres på SOI’s hjemmeside eller kan fås fra SOI på simpel anmodning. I tilfælde af konflikt mellem disse generelle vilkår og betingelser og de specifikke vilkår og betingelser, har sidstnævnte forrang.

Artikel 20 – Ikke-overførbarhed

Kunden må ikke overdrage Aftalen til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra SOI.

Artikel 21 – Force majeure

Parterne kan ikke drages til ansvar for forsinkelser eller mangler ved opfyldelsen af Aftalen, hvis sådanne forsinkelser eller mangler skyldes kendsgerninger eller forhold, som er uden for en af parternes kontrol, og som er uforudsigelige, og som ikke kan undgås. (f.eks. total eller delvis stagnation af transportudstyret, sygdom blandt SOI-personale, telekommunikationsproblemer, forretningssammenbrud eller mangler hos SOI-leverandører). Under fortabelsesstraf er den part, der ønsker at påberåbe sig sådanne kendsgerninger eller omstændigheder, forpligtet til at meddele disse kendsgerninger eller omstændigheder skriftligt til den anden part så hurtigt som muligt, for at gøre alt for at holde deres varighed på et absolut minimum. og underrette den anden part skriftligt, hvis disse kendsgerninger eller omstændigheder er ophørt. Hvis disse kendsgerninger eller omstændigheder varer længere end 3 (tre) måneder, kan hver part opsige aftalen ved lov og ved anbefalet brev, uden at der skal betales kompensation.

Artikel 22 – Ugyldighed

Den mulige ugyldighed af en af bestemmelserne i Aftalen vil på ingen måde påvirke gyldigheden af de andre klausuler, på trods af den omstridte klausuls ugyldighed. Parterne skal bestræbe sig på, efter gensidig aftale, at erstatte ugyldigklausulen med en gyldig klausul med samme eller i det væsentlige samme økonomiske virkning som ugyldigklausulen.

Artikel 23 – Afkald på rettigheder

Manglende krav på en rettighed eller manglende anvendelse af en sanktion af SOI udgør på ingen måde et afkald på rettigheder.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indholdet af denne side, bedes du kontakte os her.